Wyniki rekrutacji

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka"

1) Gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto a w przypadku osób samotnie gospodarujących - miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, określone kryteriami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi lub gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 539,00 zł lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, określone kryteriami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1456) i przepisami wykonawczymi

Nr wniosku - Rodzaj sprzętu

12 - komputer

67 - komputer

17 - komputer

37 - komputer

8   - komputer

35 - komputer

34 - komputer

87 - komputer

5  -  komputer

19 - komputer

4   - komputer

21 - komputer

88 - komputer

23 - komputer

3   - komputer

30 - komputer

45 - komputer

28 - komputer

69 - komputer

70 - komputer

32 - komputer

22 - komputer

16 - komputer

61 - komputer

14 - komputer

100 - tablet

31 - tablet

65 - tablet

15 - tablet

98 - tablet

46 - tablet

20 - tablet

93 - tablet

29 - tablet

57 - tablet

24 - tablet

1   - tablet

71 - tablet

56 - tablet

2   - tablet

2) Dzieci i młodzież ucząca się, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik (2013 rok – 1299,07 zł)

Nr wniosku  - Rodzaj sprzętu

66 - tablet

84 - tablet

60 - tablet

103 - tablet

91 - tablet

44 - tablet

36 - tablet

89 - tablet

104 - tablet

76 - tablet

83 - tablet

86 - tablet

63 - tablet

92 - tablet

77 - tablet

41 - tablet

85 - tablet

101 - tablet

55 - tablet

39 - tablet

52 - tablet

47 - tablet

72 - tablet

40 - tablet

11 - tablet

96 - tablet

7   - tablet

80 - tablet

82 - tablet

26 - tablet

79 - tablet

73 - tablet

102 - tablet

49 - tablet

18 - tablet

68 - tablet

74 - tablet

97 - tablet

3) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny mające na wychowaniu dziecko niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

Nr wniosku - Rodzaj sprzętu

33 komputer

54 - komputer

25 - komputer

6   - komputer

27 - komputer

48 - tablet

105 - tablet

81 - tablet

10 - tablet

13 - tablet

62 - tablet

64 - tablet

43 - tablet

38 - tablet

59 - tablet

50 - tablet

51 - tablet

53 - tablet

9  -  tablet

95 - tablet

94 - tablet

Lista uczestników niezakwalifikowanych do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka"

Nr wniosku

99

42

75

90