Rekrutacja

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji rozpoczynającej realizację projektu, która odbędzie się 7 listopada 2014 godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ustka.

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie zasadami Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka" dostępnego w Biurze Projektu, szkołach oraz świetlicach wiejskich i bibliotekach działających na terenie Gminy Ustka oraz na stronie www.gminaustka.eu w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od 03.11.2014 do 10.12.2014.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

1) należeć co najmniej do jednej z grup docelowych, o których mowa w § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

2) posiadać miejsce zamieszkania, a w przypadku gospodarstw domowych siedzibę na terenie Gminy Ustka,

3) nie posiadać dostępu do szerokopasmowego Internetu i złożyć w związku z tym stosowne oświadczenie zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, określonym załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182) według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

5) zawrzeć umowę użyczenia z Gminą Ustka według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

6) zapewnić trwałość projektu poprzez osobisty udział (w przypadku grupy docelowej, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) albo udział jednej osoby z gospodarstwa domowego w certyfikowanych szkoleniach komputerowych ECDL E – Citizen oraz egzaminach, realizowanych w ramach projektu oraz wykorzystywanie powierzonego zestawu komputerowego lub tabletu z dostępem do szerokopasmowego Internetu.