O projekcie

Uwaga!!! Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Wydłużenie naboru wniosków do 10.12.2014.

Uczestnikami projektu mogą być także uczniowie klas II -IV szkoły podstawowej.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce jest zaświadczenie wystawione przez nauczyciela nauczania zintegrowanego lub dyrektora szkoły o osiągnięciu przez ucznia bardzo dobrych wyników w nauce w roku szkolnym poprzedzającym dzień złożenia wniosku według wzoru określonego załącznikiem nr 9 do niniejszego regulaminu.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cel  ogólny projektu

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Ustka, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce (spełniająca kryterium dochodowe).

Uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe i jednostki podległe Wnioskodawcy uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu w okresie realizacji projektu oraz 5 letnim okresie trwałości.

Cele szczegółowe projektu

Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu do:

1. 100 gospodarstw domowych z Gminy Ustka (70 tabletów i 30 zestawów komputerowych);

2. jednostek podległych Wnioskodawcy z obszaru jego działania:

    a) szkoły – 5 jednostek (60 zestawów komputerowych i 100 tabletów);

    b) świetlice wiejskie i biblioteki  - 14 jednostek (28 zestawów komputerowych);

3. Budowa sieci Wi-Fi na terenie szkół;

4. Przeprowadzenie szkoleń i egzaminu ECDL E-Citizen dla 100 osób gospodarstw  domowych objętych wsparciem.

Udział dla uczestników w projekcie jest bezpłatny.