Grupy docelowe

1) gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto a w przypadku osób samotnie gospodarujących - miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, określone kryteriami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi lub gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 539,00 zł lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, określone kryteriami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1456) i przepisami wykonawczymi,

2) dzieci i młodzież ucząca się, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik (2013 rok – 1299,07 zł), Za bardzo dobre wyniki w nauce należy rozumieć osiągniętą przez ucznia na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0 (liczoną do dwóch miejsc po przecinku),  przy czym na średnią tą składa się co najmniej jedna ocena 5 lub ocena 6 jako ocena cząstkowa.

3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny mające na wychowaniu dziecko niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.